MATHAU O BROBLEMAU IECHYD MEDDWL

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un, dim ots pa mor hen ydyn nhw. Mae iechyd meddwl ychydig bach yn debyg i iechyd corfforol. Oherwydd does neb yn dewis cael problemau iechyd meddwl. Ond gyda’r cymorth iawn, fe alli di wella.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg

BETH YW IECHYD MEDDWL?

Mae iechyd meddwl yn golygu:

 • sut rwyt ti’n teimlo amdanat ti dy hun
 • pa mor hapus wyt ti
 • i ba raddau rwyt ti’n credu y galli di oresgyn heriau yn dy fywyd
 • a wyt ti’n teimlo dy fod yn gallu dod ymlaen â phobl eraill.

Weithiau, efallai y byddi di’n teimlo dan straen (Saesneg) neu’n bryderus (Saesneg). Ar adegau eraill, efallai y byddi’n teimlo’n gadarnhaol ac yn llawn hyder. Mae teimlo i fyny ac i lawr fel hyn yn normal.

Ond efallai y bydd yn dechrau bod yn broblem os bydd meddyliau negyddol neu ofidus yn digwydd drwy’r amser. Neu os yw’r meddyliau hyn yn dechrau effeithio ar dy fywyd bob dydd. Os wyt ti’n teimlo fel hyn, efallai y bydd meddyg (Saesneg) yn diagnosio hyn fel salwch meddwl.

Pethau y galli eu gwneud nawr i helpu:

 • Gwneud rhywfaint o ymarfer corff
  Dod o hyd i rywbeth rwyt ti’n ei hoffi, boed hynny’n rhedeg, yn ddawnsio neu fynd am dro 
 • Siarad
  Mae gwneud amser i siarad â ffrindiau neu deulu yn ffordd wych o wneud i bethau deimlo’n well
 • Helpu rhywun arall
  Gallet roi anrheg neu ganmoliaeth i ffrind - yn aml, gallai gwneud hyn dy roi di mewn hwyliau gwell
 • Bwyta bwyd da
  Mae cysylltiad rhwng bwyd ac iechyd meddwl, a gall bwyta'n dda (Saesneg) dy helpu i deimlo'n dda
 • Rhoi cynnig ar rywbeth newydd
  Efallai y byddi di’n teimlo na alli di wneud hynny – ond wedyn fe weli di dy fod yn gallu gwneud. A gall hynny wneud i ti deimlo’n dda amdanat dy hun.

GWAHANOL BROBLEMAU IECHYD MEDDWL

CAEL HELP GYDAG IECHYD MEDDWL

Bydd 1 o bob 4 person yn cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl ar ryw adeg. Os wyt ti’n poeni, galli fynd i weld y meddyg (Saesneg) i gael cymorth.

Gall roi cyngor a gwybodaeth i ti am yr hyn sy'n digwydd. Dim ond meddyg all wneud diagnosis o broblem iechyd meddwl a dy helpu gydag unrhyw driniaeth y bydd ei hangen arnat.

 

FIDEOS SY’N GALLU HELPU

Siarad yn agored am iechyd meddwl (Saesneg)

Olly Alexander o Years & Years yn sôn am siarad yn agored (Saesneg)

Siarad yn agored am broblemau iechyd meddwl (Saesneg)

CADW’R SGWRS I FYND

Mae siarad am broblem yn beth da. Ond beth am pan wyt ti wedi siarad â rhywun ond mae heb fod yn help?

Yn aml, proses yw siarad am fater pwysig. Nid rhywbeth rwyt ti’n ei wneud unwaith yn unig.

Gall dweud wrth rywun (Saesneg) sut rwyt ti’n teimlo, wneud i ti deimlo’n wael i ddechrau. Ond ar ôl siarad amdano ychydig o weithiau, gallet ddechrau teimlo’n wahanol.

A does dim rhaid rhoi gwybodaeth newydd chwaith. Weithiau gall siarad am yr un pethau dro ar ôl tro dy helpu i ddeall beth rwyt ti’n mynd drwyddo.

Felly cofia, os wyt ti wedi dweud wrth rywun sut rwyt ti’n teimlo ond mae heb fod yn help – dal ati. A meddylia am bobl eraill rwyt ti’n ymddiried ynddyn nhw a allai helpu.