Childline ar gyfer pobl ifanc sy’n siarad Cymraeg

Mae llawer o gyngor a chefnogaeth ar gael ar ein gwefan hefyd

 

Mae modd cael gwybod mwy am y gwahanol broblemau sy'n effeithio ar bobl ifanc ar ein tudalennau yn Info and Advice.

Beth am ymlacio neu wneud rhywbeth gwahanol i dynnu’ch sylw drwy chwarae gêm, gwylio fideo neu greu eich gwaith celf eich hun.

Gallwch gael cefnogaeth gan bobl ifanc eraill sydd mewn sefyllfaoedd tebyg i chi.

Siarad â ChildLine yn Gymraeg

Os hoffech siarad Cymraeg â chwnselydd, gallwn drefnu hyn i chi.

Mae gennyn ni nifer o gwnselwyr sy’n siarad Cymraeg.

Cysylltwch â ni (drwy ffonio 0800 1111 neu drwy fynd ar-lein) a rhowch wybod i ni y byddech chi’n hoffi siarad â rhywun yn Gymraeg (a fyddech cystal â dweud hyn yn Saesneg i ddechrau).

Os bydd cwnselydd sy’n siarad Cymraeg ar gael, gallwch siarad â’r cwnselydd ar unwaith.

Os nad oes un ar gael, byddwn yn gofyn i chi ffonio'n ôl ar amser penodol pan fydd cwnselydd sy’n siarad Cymraeg ar gael.

Efallai y byddwn yn gofyn am eich enw, ond does dim rhaid i chi roi eich enw iawn i ni. Mae hyn er mwyn i ni wybod pwy ydych chi pan fyddwch chi’n ein ffonio ni’n ôl.

Cyfrinachedd

Mae cyfrinachedd yn golygu peidio â dweud wrth neb am beth rydych chi wedi'i ddweud. Rydyn ni bob amser am gadw popeth y byddwch chi’n ei ddweud wrth Childline yn gyfrinachol, sy’n golygu y gallwch chi deimlo’n ddiogel wrth siarad â ni.

Os ydych chi’n poeni am eich diogelwch chi neu ddiogelwch eraill, byddwn yn trafod a ddylai unrhyw un arall gael gwybod. Dim ond os ydyn ni'n teimlo ei fod yn argyfwng ac yn teimlo y gallech chi fod mewn perygl y bydd Childline yn gwneud hyn. Byddwn ni’n siarad am hyn â chi yn gyntaf.