HUNAN-NIWEIDIO

Mae hunan-niweidio yn golygu brifo neu wneud niwed i ti dy hun ar bwrpas. Mae llawer o ffyrdd o ymdopi â theimlo’r angen i hunan-niweidio.

Rhybudd cynnwys: Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am hunan-niweidio a allai greu teimladau anodd.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

PAM MAE POBL YN HUNAN-NIWEIDIO

Gall hunan-niweidio effeithio ar unrhyw un. Mae pobl ifanc wedi dweud wrthym eu bod yn defnyddio hunan-niweidio i ymdopi â meddyliau neu deimladau anodd, ond mae llawer o resymau pam mae pobl yn dechrau.

Mae rhai pobl ifanc yn dechrau hunan-niweidio ar ôl i rywbeth ddigwydd, fel cael eu bwlio neu eu cam-drin. Mae eraill wedi dweud eu bod yn hunan-niweidio oherwydd pethau fel pwysau yn yr ysgol. Weithiau, efallai na fyddi di hyd yn oed yn gwybod pam dy fod wedi dechrau.

Mae hunan-niweidio weithiau’n cael ei weld fel yr unig ffordd o ymdopi neu gymryd rheolaeth, ond dydy hynny ddim yn wir.

Beth bynnag sy’n digwydd, mae Childline bob amser yma i ti. Edrycha ar ein technegau ar gyfer ymdopi â hunan-niweidio (Saesneg) neu siarada â chwnselydd os oes angen help arnat ti ar unwaith.

Pethau i’w cofio:

  • mae llawer o resymau gwahanol pam y gallai rhywun hunan-niweidio
  • mae ffyrdd eraill o ymdopi heb hunan-niweidio – ac mae gwahanol bethau’n gweithio i wahanol bobl.
  • nid yw hunan-niweidio yn dy ddiffinio di – mae llawer o bethau sy’n dy wneud ti yn ti
  • mae’n well siarad â rhywun a chael help, yn hytrach na chadw popeth y tu mewn

nid
dim ond gwneud
hynny er mwyn cael sylw

Cael help a chymorth (Saesneg)

SUT YDW I’N DWEUD WRTH RYWUN MOD I’N HUNAN-NIWEIDIO?

Mae llawer o bobl ifanc wedi dweud mai dweud wrth rywun am eu hunan-niweidio oedd un o’r ffyrdd gorau o ymdopi. Mae siarad yn bwysig oherwydd mae’n golygu nad oes rhaid i ti ddelio â phopeth ar dy ben dy hun. Ond nid yw wastad yn hawdd. Mae’n aml yn anodd iawn gwybod pam dy fod yn hunan-niweidio. Mae egluro hyn i rywun arall yn gallu teimlo’n anoddach fyth. Felly sut galli di ddweud wrth rywun amdano?

Oes yna rywun yn dy fywyd rwyt ti’n teimlo’n gyfforddus â nhw? Os wyt ti’n teimlo dy fod yn gallu ymddiried ynddyn nhw, gallet siarad yn agored â nhw. Gallai fod yn ffrind, yn athro, yn oedolyn rwyt ti’n ymddiried ynddo (Saesneg), yn nyrs neu’n gwnselydd Childline.

Meddylia beth rwyt ti eisiau ei gael o'r sgwrs. Ysgrifenna beth rwyt ti eisiau ei ddweud cyn siarad â’r person. Gall hyn helpu i wneud yn siŵr nad wyt ti’n anghofio.

Ai eisiau i rywun arall wybod sut rwyt ti’n teimlo wyt ti? Neu wyt ti’n gobeithio y byddan nhw’n rhoi cymorth a syniadau ymarferol i ti er mwyn gwella? Mae’n iawn dweud wrthyn nhw beth rwyt ti’n gobeithio ei gael o’r sgwrs.

Os wyt ti’n dal yn ansicr sut i siarad â rhywun am hunan-niweidio, gallet baratoi gyda chwnselydd Childline.

Fe sylweddolais
i Y GALLWN I STOPIO
brifo fy hun

Darllena stori Helena am ddod dros hunan-niweidio (Saesneg)

CADW’N DDIOGEL

Mae'n bwysig iawn dy fod yn cael sylw meddygol am unrhyw anaf sy'n dy boeni.

Galli gael help gan:

Os yw’n argyfwng neu os yw dy fywyd mewn perygl, dylet ffonio 999 ar unwaith. 

Paid â dibynnu ar y rhyngrwyd i gael cyngor neu wybodaeth feddygol.

YDY HUNAN-NIWEIDIO YR UN FATH Â THEIMLO FEL LLADD DY HUN?

Pan fydd rhywun yn hunan-niweidio, dydy hynny ddim bob amser yn golygu ei fod yn teimlo fel lladd ei hun. Yn aml, mae pobl yn hunan-niweidio i geisio ymdopi. Gall rhai mathau o hunan-niweidio fod yn beryglus a hyd yn oed roi bywyd rhywun mewn perygl.

Hyd yn oed os nad wyt ti'n teimlo fel lladd dy hun, os wyt ti neu ffrind wedi hunan-niweidio ac yn meddwl y gallai hynny fod yn beryglus, dylet siarad â meddyg neu nyrs ysgol (Saesneg). Mewn argyfwng dylet ffonio 999.

HUNAN-NIWEIDIO AR Y CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Gall rhai gwefannau hunan-niweidio a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol fod o gymorth, ond mae llawer o bethau a allai wneud i ti fod eisiau hunan-niweidio mwy.

Efallai ei bod yn ymddangos nad yw pobl yn dy fywyd yn deall yr hyn rwyt ti’n mynd drwyddo. Ac mae mynd ar flogiau hunan-niweidio neu bostio llun hunan-niweidio yn gallu gwneud i ti deimlo’n llai unig i ddechrau. Ond ar ôl cyfnod, gall y mathau hyn o wefannau wneud pethau’n llawer gwaeth a gallant ei gwneud yn anoddach fyth rhoi’r gorau i hunan-niweidio.

Hyd yn oed os wyt ti’n teimlo nad oes gen ti neb i’th gefnogi, mae yna bobl sydd eisiau dy helpu i ymdopi. Edrych ar fyrddau negeseuon hunan-niweidio Childline (Saesneg). Mae hon yn gymuned gadarnhaol o bobl sy’n gwybod beth rwyt ti’n mynd drwyddo. Fyddan nhw ddim yn dy farnu di. Ond byddant yn ceisio dy helpu i wella.

CAEL MWY O GYMORTH

Gwylia: Symud ymlaen o hunan-niweidio (Saesneg)

Ymdopi â hunan-niweidio gyda Luke Cutforth (Saesneg)