Coronafeirws

Os wyt ti’n poeni am y dyfodol, yr ysgol neu’r cyfnod clo, rydyn ni yma i dy gefnogi di a dy helpu di i ymdopi.

Ymdopi â’r cyfnod clo

Beth yw coronafeirws?

Mae COVID-19 yn fath o goronafeirws. Gall effeithio ar ysgyfaint a llwybrau anadlu pobl, ond mae’n ymddangos ei fod yn cael llai o effaith ar blant a phobl ifanc.

Dyma’r symptomau fel arfer:

 • gwres uchel
 • peswch nad oedd gen ti o’r blaen.
 • colli synhwyrau blasu neu arogli.

Mae gwahanol straeniau o COVID-19 wedi bod yn ymledu ar draws y DU, ac mae’r rhain wedi bod yn fwy heintus. Mae hyn wedi ei gwneud yn llawer haws i ddal COVID-19.

Mae’n bosibl na fydd 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn cael unrhyw symptomau o gwbl – felly mae’n bwysig cadw pellter cymdeithasol hyd yn oed os wyt ti’n iach.

Er ei fod yn fwy heintus, bydd y rhan fwyaf o bobl sy’n cael COVID-19 neu’r coronafeirws yn gwella’n llwyr. Ond mae’n dal yn bwysig dilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol i ddiogelu pawb ac i’w atal rhag lledaenu.

5 peth sy’n gallu helpu

 • siarad am sut rwyt ti’n teimlo, yn enwedig os yw pethau’n mynd yn ormod i ti
 • ceisio cael seibiant o edrych ar y newyddion neu’r wybodaeth ddiweddaraf
 • golchi dy ddwylo’n rheolaidd â dŵr a sebon am o leiaf 20 eiliad
 • cadw 2 fetr oddi wrth bobl yn gyhoeddus, a dim ond mynd allan os oes angen
 • gofyn cwestiynau am dy arholiadau neu’r ysgol os nad wyt ti’n siŵr.

 

Beth yw cadw pellter cymdeithasol?

Mae cadw pellter cymdeithasol yn golygu cadw bwlch rhyngot ti a phobl nad wyt ti’n byw gyda nhw, yn enwedig os oes rhywun yn sâl.

Mae hyn yn helpu i atal germau rhag lledaenu o un person i’r llall, ac yn gwneud pawb yn fwy diogel.

Mae sawl ffordd i gadw pellter cymdeithasol:

 • cadw dau fetr (neu ddau gam mawr) i ffwrdd oddi wrth unrhyw un nad wyt ti’n byw gyda nhw
 • gwisgo masg neu orchudd wyneb os galli di
 • golchi dy ddwylo’n rheolaidd, am o leiaf 20 eiliad
 • defnyddio hylif diheintio dwylo
 • peidio ysgwyd dwylo na rhoi cwtsh i bobl nad wyt ti’n byw gyda nhw.

Gofyn am fwy o gyngor am gadw pellter cymdeithasol.

Os wyt ti’n teimlo’n sâl

Os oes gen ti, neu rywun rwyt ti’n byw gyda nhw, symptomau COVID-19, paid â mynd at dy feddyg na dy feddyg teulu oni bai fod rhyw yn gofyn i ti wneud.

Siarada ag oedolyn rwyt ti’n ymddiried ynddo am y peth a chael gwybod a fedri di gael prawf. Cofia, os nad wyt ti’n siŵr a oes gen ti’r feirws, bydd angen i ti hunanynysu o hyd.

Ysgol ac arholiadau

Os wyt ti'n cael gwersi gartref neu'n mynd i'r ysgol, mae'n gallu bod yn straen cadw i fyny â'r gwaith a meddwl am y dyfodol. Mae llawer o arholiadau wedi cael eu canslo yn y DU, ac efallai nad wyt ti’n gwybod sut yn union y byddi di’n cael dy farcio.

Mae llawer o bethau am yr ysgol na fedri di eu rheoli, ond mae pethau y galli di eu gwneud o hyd:

 • Gofyn cwestiynau
  Boed hynny’n ymwneud â gwaith, cadw pellter cymdeithasol neu unrhyw beth arall, mae bob amser yn iawn i ofyn cwestiynau
 • Gosod trefn
  Neilltuo amser bob dydd i ganolbwyntio ar waith cartref neu adolygu, neu rho gynnig ar ein hawgrymiadau ar gadw i fyny â’r gwaith (Saesneg). Rho amser i dy hun bob dydd i ymlacio hefyd.
 • Dweud wrth rywun os oes rhywbeth o’i le
  Os oes rhywbeth wedi digwydd gartref, os wyt ti’n cael dy fwlio neu os oes rhywbeth arall ar dy feddwl, mae’n bwysig siarad am y peth. Galli di siarad ag oedolion yn yr ysgol unrhyw bryd, neu galli di siarad â ni
 • Dal ati i feddwl am y dyfodol
  Cofia fod pethau’n newid yn gyson ac y gall y dyfodol fod yn wahanol, hyd yn oed os yw pethau’n anodd ar hyn o bryd