Coronafeirws

Mae llawer iawn o wybodaeth am Coronafeirws yn y newyddion. Yma rydyn ni’n egluro beth yw Coronafeirws a beth i'w wneud os wyt ti’n poeni.

Beth yw coronafeirws?

Math newydd o feirws yw COVID-19 sydd wedi bod yn effeithio ar bobl ar draws y byd. Weithiau mae’n cael ei alw’n coronafeirws, ac mae’n gallu effeithio ar ysgyfaint a llwybrau anadlu pobl. Mae’n ymddangos bod llai o risg i bobl ifanc nag i bobl hŷn neu bobl â phroblemau iechyd eraill.

Fel arfer, y symptomau yw:

  • gwres uchel
  • peswch nad oedd gennych o’r blaen.

Bydd y rhan fwyaf o bobl sy’n cael COVID-19 yn gwella’n llwyr heb angen iddynt weld eu meddyg o gwbl. Ac mae arbenigwyr yn y Deyrnas Unedig ac ar draws y byd yn gweithio ar driniaethau a ffyrdd o gadw pawb yn saff.

Os wyt ti’n meddwl bod coronfeirws arnat, fel arfer does dim angen i ti fynd at y meddyg. Os wyt ti’n poeni neu’n meddwl y gallai fynd yn waeth, galli di ffonio 111 neu siarad ag oedolyn rwyt ti’n ymddiried ynddo.

5 peth sy’n gallu helpu

  • siarad â rhywun rwyt ti’n ymddiried ynddo am sut rwyt ti’n teimlo  
  • osgoi gwylio’r newyddion am y coronafeirws drwy’r amser, a pheidio â chredu popeth rwyt ti’n ei ddarllen ar-lein
  • golchi dy ddwylio’n rheolaidd â sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad
  • cadw 2 fetr oddi wrth bobl yn gyhoeddus, a dim ond mynd allan os oes angen
  • gofyn cwestiynau am dy arholiadau neu’r ysgol os nad wyt ti’n siŵr.

10 awgrym ar sut i ymdopi yn ystod y cyfyngiadau symud

Canlyniadau arholiad

Mae’r coronafeirws wedi golygu bod y rhan fwyaf o arholiadau yn y Deyrnas Unedig wedi cael eu canslo. Mae hyn yn golygu y bydd dy ganlyniadau ym mis Awst yn cael eu seilio’n ofalus efallai ar dy waith gydol y flwyddyn, neu ar bethau fel dy ganlyniadau yn y ffug arholiadau.

Efallai bydd peidio â gorfod sefyll arholiadau yn rhyddhad i ti, neu falle y byddi di’n poeni am gael gradd is. Mae’n bwysig cofio fod y canlyniadau’n cael eu barnu mor deg â phosib.

Os nad wyt ti’n hapus â’r canlyniadau neu os wyt ti’n meddwl y dylet fod wedi cael gwell gradd, mae yna bethau y galli di eu gwneud:

  • gofynna i athro neu rywun rwyt ti’n ymddiried ynddo beth maen nhw’n ei feddwl
  • gofynna am gael sefyll arholiad pan fydd yr ysgol yn ailagor, neu safa’r arholiad yn 2021
  • cyflwyna apêl ar sail y ffordd y cafodd dy radd ei phennu.

Nid yw cyflwyno apêl neu sefyll yr arholiad wastad yn golygu y cei di well gradd, ond mae’n gallu helpu os wyt ti’n credu y byddai pethau wedi bod yn wahanol pe baet ti wedi sefyll yr arholiad.

Os wyt ti’n poeni, mae’n bwysig siarad â rhywun rwyt ti’n ymddiried ynddo am yr hyn sy’n digwydd, i ofyn cwestiynau